The Epstein October 2013 Scottish tour

Poster design

The Epstein October 2013 Scottish tour

Poster for The Epstein's October 2013 Scottish tour.

Client: The Epstein